Overeenkomstig artikel 3 van de Wet op de geïntegreerde Politie, verzekert de federale politie op het gehele grondgebied, met inachtneming van de principes van specialiteit en subsidiariteit, de gespecialiseerde en de supralokale opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie, evenals ondersteunende opdrachten voor de lokale politiediensten en voor de politieoverheden. In deze context staat de Wegpolitie in voor :

Het verzekeren van de politiefunctie op de autosnelwegen en gelijkgestelde wegen door onder andere:

 • Bij voorrang de politie over het wegverkeer en het vrije verkeer te verzekeren (art 16 WPA). Deze opdracht behelst onder meer het toezicht op het verkeer, het vaststellen van ongevallen, de verkeersregeling, de bijstand aan de weggebruikers, de verkeersopvoeding en de verkeersinformatie ;
 • Bij te dragen tot de handhaving van de openbare orde in brede zin, door onder andere het algemeen toezicht en de nodige controles uit te voeren bij evenementen (manifestaties op autosnelwegen, sportwedstrijden, voetbal), tijdens escortes (Koninklijk escorte, VIP), bij wielerwedstrijden, uitzonderlijke transporten of bij de rampenplanning ;
 • Deel te nemen aan de opdrachten van gerechtelijke politie (Art 15 WPA) in het kader van de Omzendbrief van de Minister van Justitie (Col 2/2002) van 20 februari 2002. Deze regelt de taakverdeling, de samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en de federale politie inzake de opdrachten van gerechtelijke politie en zonder afbreuk te doen aan de opdrachten die binnen de federale politie toegekend werden aan de gedecentraliseerde gerechtelijke diensten en aan de Wegpolitie. Deze opdracht behelst in het bijzonder het nemen van de eerste maatregelen bij het vaststellen van criminele feiten ;
 • Op het autosnelwegennet actieplannen in werking te stellen die een federale prioriteit ten doel hebben (deelname aan geïntegreerde politieacties, uitvoering van georiënteerde controles, enz...).

Steunopdrachten verzekeren ten voordele van de lokale politie die zich inschrijven in:

 • In het bijzonder, in het kader van maatregelen die gericht zijn op het versterken van de politiek van controles op de regionale assen (ter beschikking stelling van speciale uitrusting zoals radartoestellen, aswegers, enz…) of op de sensibilisering van de weggebruikers voor de problematiek van de verkeersveiligheid (ter beschikking stellen van de tuimelwagen, verkeerspiste, enz…) ;
 • Of in voorkomend geval, in de uitvoering van de politie over het wegverkeer op sommige regionale wegen.

Werken in samenwerking met:

 • de bestuurlijke en gerechtelijke overheden,
 • andere diensten en directies van de geïntegreerde politie,
 • de buitenlandse politiediensten,
 • de federale openbare diensten,
 • de wegbeheerders
 • en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.